سخنی با حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام

باسمه تعالی  

السلامعلیکیااباعبداللهالحسینیابنرسولاللهیاحجتاللهعلیخلقه

ایحسین،ایزلالایمان،ایبزرگمردعرفان، هنوزشیعیانت ازگریههایت درعرفات درهنگام ترکحرموبدلحجتمتع بهحجعمره وآهنگکربلا ودعایعرفاتتنالانند،ایزادهزهرا،ایمحوعشق معبود،عشقراهمبایدازتوآموخت،ومناجاتوصمیمیتراوعبودیترا. وخداراهمبایدازدعایعرفهاتشناخت .

ایحسینچهگفتی،چهخواندی،وچهکرده ای ،که بعدازگذشتبیشازهزارسال دشتعرفاتازنامتوعرفاندارد،  حاجیاندر فضایآنازبوی عطرتسرمستندو کربلایت مطاف دلهای عاشقان خداجوی  بی شمار.

اماما،ایفرزندِ رسولخداصایسرورآزادگانوآزادمردانوآزاداندیشان ، جهانانسانیتبرایرهائیازظلموستمیزیدیانزمانشان  ، ازقیام وحماسهعاشورایتدرسآموختهاندوبرعلیههرچهستموستمکاریاستمیشورندوشیعیانت نیزدرطولتاریخ بابرگزاری مراسمعزاداری،حماسهعاشورایتراگرامیداشتهومیدارند .

ایسرورآزادگان ،ایسالارشهیدان آنروز کهمکهرابهامرخدا ترککردی،وبسویکوفهآهنگ سفرنمودی فرمان قتلترا حاکم شرابخواروبوزینهبازوظالمیکهخودراخلیفهمسلمینمیپنداشت صادروتائیدکرد . ولی دوسال

/ 0 نظر / 15 بازدید