# غزه_در_آتش_با_رقص_شمشیر

سخنی با حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام

باسمه تعالی   السلامعلیکیااباعبداللهالحسینیابنرسولاللهیاحجتاللهعلیخلقه ایحسین،ایزلالایمان،ایبزرگمردعرفان، هنوزشیعیانت ازگریههایت درعرفات درهنگام ترکحرموبدلحجتمتع بهحجعمره وآهنگکربلا ودعایعرفاتتنالانند،ایزادهزهرا،ایمحوعشق معبود،عشقراهمبایدازتوآموخت،ومناجاتوصمیمیترا…وعبودیترا…. وخداراهمبایدازدعایعرفهاتشناخت . ایحسینچهگفتی،چهخواندی،وچهکرده ای ،که بعدازگذشتبیشازهزارسال دشتعرفاتازنامتوعرفاندارد،  حاجیاندر فضایآنازبوی عطرتسرمستندو کربلایت مطاف دلهای عاشقان خداجوی  بی شمار. اماما،ایفرزندِ رسولخدا ‹ص› ایسرورآزادگانوآزادمردانوآزاداندیشان ، جهانانسانیتبرایرهائیازظلموستمیزیدیانزمانشان  ، ازقیام وحماسهعاشورایتدرسآموختهاندوبرعلیههرچهستموستمکاریاستمیشورندوشیعیانت نیزدرطولتاریخ بابرگزاری مراسمعزاداری،حماسهعاشورایتراگرامیداشتهومیدارند . ایسرورآزادگان ،ایسالارشهیدان آنروز کهمکهرابهامرخدا ترککردی،وبسویکوفهآهنگ سفرنمودی فرمان قتلترا حاکم شرابخواروبوزینهبازوظالمیکهخودراخلیفهمسلمینمیپنداشت صادروتائیدکرد . ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید